Новини от последния час | BGvesti.eu

BGvesti.eu – Новините днес от България и света, Бизнес, Борси, Шоу, Спорт, Технологии

Левовете в обращение преминаха границата от 25 млрд. лв.

В края на юни парите в обращение в България (банкноти и монети извън касите на централната банка) достигнаха 25,252 млрд. лв. За едногодишен период (спрямо края на юни 2021 г.) те са нараснали с 13,2%, или с 2,943 млрд. лв. Спрямо съответния предходен едногодишен период увеличението им е по-слабо както в процентно отношение, така и като абсолютна стойност. Това показват данните от емисионно-касовата дейност на Българската народна банка (БНБ) за второто тримесечие на тази година.

Динамика на парите в обращение

През второто тримесечие на тази година динамиката на парите в обращение следва очерталата се през годините сезонност. За този период от годината е характерен положителен емисионен резултат, намиращ израз в увеличение на парите в обращение спрямо края на първото тримесечие. За второто тримесечие на тази година централната банка отчете, че от април до юни те се увеличават с 690,6 млн. лв., или с 2,8% на тримесечна база, но нарастването им е с 2,4 процентни пункта по-малко от отчетеното за същия период на миналата година. В рамките на разглеждания период през май парите в обращение намаляха с 0,1%, докато през април и юни беше отчетен месечен ръст съответно от 2,2% и 0,7%, показват данните на БНБ, предаде Investor.bg.

seo blog7

В края на юни делът на банкнотите в общата стойност на парите в обращение е 97,88%, а на разменните монети – 2,11%. През второто тримесечие на годината делът на банкнотите е нараснал с 0,02 процентни пункта за сметка на намалението със същия процентен пункт на дела на разменните монети.

Купюрен строеж на банкноти и монети в обращение

See also  Българският бизнес остава отворен за украински бежанци

В края на юни в обращение са 561,8 млн. броя банкноти, които са с 9,4 млн. броя, или с 1,7% повече в сравнение с края на март. За три месеца общата им стойност нарасна с 2,8%, достигайки към 30 юни 24,678 млрд. лв.

Средната по стойност банкнота в обращение в края на второто тримесечие на тази година е 43,93 лв., което представлява увеличение с 0,48 лв. спрямо края на март. За едногодишен период стойността ѝ се е повишила с 2,76 лв. в резултат от по-високите темпове на нарастване в паричното обращение на броя на банкнотите от 50 и 100 лева.

С най-голям дял (38,61%) в общия брой на банкнотите в обращение в края на второто тримесечие на 2022 г. е банкнотата с номинал 50 лева, като към 30 юни в обращение са 216,9 млн. броя банкноти с този номинал. С най-малък дял (5,38%) e броят на банкнотите от 5 лева.

Експертите на централната банка изчисляват, че спрямо края на март в структурата по брой на банкнотите в обращение са нараснали дяловете на номиналите от 5, 50 и 100 лева, като най-голямо е увеличението при дела на банкнотите с номинали 50 и 100 лева – с по 0,42 процентни пункта. За същия период дяловете на банкнотите с номинална стойност 10 и 20 лева намаляха, по-съществено при дела на банкнотите от 20 лева – с 0,57 процентни пункта.

гръцки преводач Добрич

За едногодишен период броят на банкнотите в обращение расте с 32,9 млн. (6,2%), а стойността им – с 2,906 млрд. лв. (13,3%). Запазва се тенденцията от предходните периоди към изпреварващ годишен темп на нарастване в паричното обращение на броя на банкнотите с високи номинали (50 и 100 лева) в сравнение с останалите номинали.

See also  За година: Икономиката ни забави ръст до 4.5%

Спрямо края на юни 2021 г. в структурата по брой на банкнотите в обращение нараснаха дяловете на номиналите от 50 и 100 лева, като увеличението им е съответно с 2,93 и 2,16 процентни пункта. На едногодишна база дяловете на банкнотите от 5, 10 и 20 лева намаляват, като най-голям е спадът при книжните пари от 20 лева – с 3,53 процентни пункта.

В края на юни общата стойност на намиращите се извън касите на БНБ банкноти с номинал 50 лева е 10,844 млрд. лв., което е най-големият дял (43,94%) в структурата по стойност на банкнотите в обращение. С най-малък дял (0,61%) е стойността на банкнотите с номинал 5 лева. Дяловете както на 50-, така и на 5-левовите банкноти се запазват на нивата от края на март.

Спрямо края на март в структурата по стойност на банкнотите в обращение нарастване беше отчетено единствено при дела на банкнотите от 100 лева – с 0,49 процентни пункта. За същия период дяловете на банкнотите от 10 и 20 лева намаляха, съответно с 0,11 и 0,38 процентни пункта.

В структурата по стойност на банкнотите в обращение за едногодишен период нараснаха дяловете на банкнотите с номинал 50 и 100 лева, като с повече (с 2,44 процентни пункта) се увеличи стойността на банкнотите от 100 лева.
Дяловете на останалите номинали намаляха, като най-съществено е понижението на дела на банкнотата от 20 лева – с 2,40 процентни пункта. Най-малко за едногодишен период намаля делът по стойност при банкнотите от 5 лева – с 0,05 пр. пункта.

В края на юни в обращение са над 2,944 милиарда броя разменни монети, които са с 48,4 милиона броя, или с 1,7% повече в сравнение с броя им в края на март. За три месеца общата им стойност расте с 10,4 млн. лв., или с 2%, и в края на юни достигна 533,1 млн. лв.

Прочетете повече на
Investor.bg

See also  Съдът спря вписването на смяната в ръководството на "Кинтекс"

Източник: